1 §  


 

Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja kieli

Yhdistyksen nimi on Aktiivicolliet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Nurmijärvi ja toiminta-alue Etelä-Suomi. Yhdistyksen kieli on suomi.
 
2 § Suhteet muihin järjestöihin

Yhdistys hakee Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n, Uudenmaan Kennelpiiri ry:n ja Suomen Palveluskoiraliitto ry:n jäsenyyttä. Yhdistys voi olla jäsenenä myös muissa toimintansa kannalta tarkoituksenmukaisissa järjestöissä.
 
3 §

Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on
 
- edistää pitkä- ja lyhytkarvaisen collien asemaa toimivana ja monipuolisena palveluskoirana,
- kehittää pitkä- ja lyhytkarvaisen collien luonne- ja palveluskoiraominaisuuksia,
- lisätä rodunomaisen kokeen (palveluskoirakoe) arvostusta collieharrastajien keskuudessa,
- tarjota collieharrastajille toimintaa eri koemuotojen parissa,
- kerätä ja jakaa tietoa erityisesti koirien luonneominaisuuksiin ja kouluttamiseen liittyen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee yhteistyötä muiden kenneljärjestöjen kanssa, ylläpitää internet-sivustoa, julkaisee collierotuihin liittyvää materiaalia, järjestää koulutusta, luentoja ja muita vastaavanlaisia tilaisuuksia, järjestää koetoimintaa ja katselmustilaisuuksia sekä pyrkii myötävaikuttamaan pitkä- ja lyhytkarvaisten collieiden luonteiden suotuisaan kehitykseen mm. ylläpitämällä jalostusuros- ja pentuelistoja sekä julkaisemalla tuloksia, terveystietoja ja tilastoja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys perii jäsenmaksua, ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja. Yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan. Yhdistys voi keräämillään varoilla hankkia tarvitsemaansa kiinteää tai irtainta omaisuutta.
 

4 § Jäsenet

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia, perhe-, kunnia- tai kannatusjäseniä.

Yhdistykseen varsinaiseksi tai perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toimintaperiaatteet, ja omassa harrastuksessaan toimii niiden mukaisesti.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset, perhe- ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen enemmistöpäätöksellä kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

 
5 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 
6 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta, perhe- ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.
 
7 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 5-8 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan 3 vuodeksi vuosikokouksesta alkaen kuitenkin siten, että varsinaisista jäsenistä kolmasosa on erovuorossa vuosittain aluksi arvan, sitten vuoron mukaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimeää keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun se katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 
8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja.
 
9 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
 
10 §

 

 

 

 

 

 

 

 

11 §

12 §
 
Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-maaliskuussa.
 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, perhejäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Jäsen voi oman äänensä lisäksi äänestää valtakirjalla yhden muun jäsenen puolesta. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.


Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

Yksi ääni

 
1. kokouksen avaus
 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka kolmas vuosi ja muut jäsenet vuosittain erovuoroisten tilalle
 
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
 

13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.